Pravidla soutěže

1. Definice


Pořadatelem soutěže je společnost CEE Fresh Food Logistics s.r.o., se sídlem Nemilany 301, 783 01 Olomouc, IČO: 25360647, na sociální síti Facebook.

Profil pořadatele na Facebooku je: „CEE Fresh Food Logistics“.

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každé dítě ve věku do 15. let, jehož zákonný zástupce je registrovaný uživatel na této sociální síti, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil, na které sleduje profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

2. Doba konání soutěže


Tato soutěž probíhá od 31. 05. 2023 do 12. 06. 2023 (10:00)

Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 12. 06. 2023 (15:00) prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem. Jméno výherce a věk (bude-li známo) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na profilu pořadatele na sociální síti.

3. Soutěžní úkol


Aby byl soutěžící zapojen do soutěže, musí ve stanoveném termínu splnit následující podmínky:

Dát „To se mi líbí“ stránce CEE Fresh Food Logistics
„Lajknout“ soutěžní příspěvek
Splnit soutěžní úkol: Zašlete nám do komentářů obrázek, na kterém bude namalovaný kamion s logem CEE Fresh Food Logistics.

 

4. Výhry a jejich předání


Výhrami v této soutěži jsou:

Pro vítěze s největším počtem „lajků“ 3x model kamionu (DAF) + dárkový balíček

Pro vítěze vybrané nezávisle na počet  „lajků“ 3x dárkový balíček

Výherce soutěže je soutěžící, který bude mít v době ukončení soutěže nejvíc „lajků“ (označení „To se mi líbí“) u soutěžního komentáře (obrázku) na Facebooku. V rámci této soutěže vybere pořadatel celkem 6 výherců – 3 výherce podle počtu „lajků“ a 3 další vybrané výherce nezávisle na počet „lajků“, každý výherce obdrží 1 výherní cenu.

Výherci soutěže budou o výhře pořadatelem informovány formou odpovědi pod soutěžním komentářem nejpozději 12. 06. 2023 (15:00) Výherci budou vyzváni, prostřednictvím soukromé zprávy, aby se dostavili pro osobní předání ceny na pobočce firmy na adrese: Slavonínská 61, 779 00 Olomouc v 16:00. V případě, že zákonný zástupce výherce na výzvu pořadatele nereaguje, nebo se ve stanoveném termínu nedostaví na pobočku, vyhrazuje si pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

5. Obecné podmínky soutěže


Účast v soutěži je dobrovolná a zákonný zástupce soutěžícího dítěte účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit soutěžní úkol.

6. Práva a povinnosti pořadatele


Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat obrázek, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující, jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.

Pořadatel soutěže nezařizuje dopravu na místo předání výherních cen.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na sociální síti s oznámením o výhře.

Při oprávněném podezření pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost zákonného zástupce výherce.

 

7. Závěrečná ustanovení


V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané od 31. 05. 2023 do 12. 06. 2023 (10:00). společností CEE Fresh Food Logistics s.r.o. v rámci profilu této společnosti „CEE Fresh Food Logistics“ na Facebooku (dále jen „sociální síť“). 

Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost je společnost CEE Fresh Food Logistics s.r.o., se sídlem Nemilany 301, 783 01 Olomouc, IČO: 25360647 (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě – společností Facebook, Instagram, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel.

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení profilu na sociální síti.  V případě, že se Vaše dítě stane výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. Pořadatel může po písemném souhlasu zákonného zástupce zveřejnit fotografii výherce na sociálních sítí. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává.

Zákonný zástupce soutěžícího dítěte uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn využít obrázky přidané na profil pořadatele v rámci soutěže pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce na všech sociálních sítích a webových stránkách, které vyhlašovatel zřizuje. Dále je vyhlašovatel oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití těchto fotografií jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku). Zákonný zástupce soutěžícího dítěte souhlasí s tím, že obrázky přidané na profil v rámci soutěže, mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu administration@ceefflogistics.cz.

V Nemilanech dne 31. 05. 2023